Služby

Revize vodních děl dle §15a Vodního zákona

 • Revize vodních děl (čistíren odpadních vod) dle §15a Vodního zákona. OZO.
Co je to OZO? Týká se mě tato kontrola?
Povinnost provedení technických revizí u ohlášených vodních děl ukládá novela Vodního zákona všem vlastníkům takového vodního díla a to 1x za 2 roky. Výsledky revizí musí být předány příslušnému vodoprávnímu úřadu vždy do 31.12. toho daného roku, kdy revize byla provedena. Ohlášeným vodním dílem dle §15a) se rozumí dílo pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou částí je výrobek označený CE podle zákona č. 22/1997 Sb. „o technických požadavcích na výrobky. Pokud tedy Vaše stavba byla provedena na „Ohlášku“, pak se Vás tato povinnost týká. Tuto informaci naleznete v příslušném vodoprávním povolení.

 

Projektová činnost v investiční výstavbě

 • Projektová dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby
 • Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
 • Projektová dokumentace k zadání stavby
 • Projektová dokumentace pro realizaci stavby
 • Zpracování koncepčního řešení vodohospodářských celků
 • Intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod a úpraven vody
 • Vypracování provozních řádů

Technické poradenství v oblasti vodního hospodářství

 • Intenzifikace provozu
 • Úspora provozních nákladů
 • Optimalizace provozu