No image

ctk

Závìreèná kompletace membrány (na snímku z 22. èervna), která je souèástí systému èištìní vody, jenž spoleènì vyvinuly Ústav pro nanomateriály Technické univerzity v Liberci a spoleènost BMTO. Membrána umožòuje vyèistit odpadní vodu tak, že se dá i pít.